8(812) 703-26-40 

/

:


...

......

NISSAN MARINE
.........

............

...............

..................

C 25 2012
.....................

:

..
 
YAMAHA 2 CMHS 2 S 31 320 .
YAMAHA 3 AMHS 3 S 47 720 .
YAMAHA 4 ACMHS 4 S 62 080 .
YAMAHA 5 CMHS 5 S 72 840 .
YAMAHA 6 CMHS 6 S 98 440 .
YAMAHA 9.9 GMHS 9.9 S 122 240 .
YAMAHA 15 FMHS 15 S 123 280 .
YAMAHA 15 FMHL 15 L 128 240 .
YAMAHA 25 BMHS 25 S 166 240 .
YAMAHA 25 BMHL 25 L 171 200 .
YAMAHA 30 HMHS 30 S 172 640 .
YAMAHA 30 HMHS 30 S 184 800 .
YAMAHA 25 NMHOS 25 S 186 240 .
YAMAHA 25 NMHOS 25 S 186 240 .
YAMAHA 40VEOS 40 S 260 920 .
:

..
 
YAMAHA F 4 4 S 64 600 .
YAMAHA F 5 5 S 71 120 .
YAMAHA F 6 6 S 121 720 .
YAMAHA F 8 8 S 160 720 .
YAMAHA F 9.9 9.9 S 178 880 .
YAMAHA F 15 15 S 194 000 .
YAMAHA F 20 20 S 219 040 .
YAMAHA F 20 20 S 234 720 .
YAMAHA F 25 25 S 263 360 .
YAMAHA F 25 DES 25 S 278 400 .
YAMAHA F 40 FETS 40 S 409 360 .
YAMAHA F 40 FETS 40 S 453 760 .
YAMAHA F 40 FETL 40 L 458 720 .
YAMAHA F 50 50 L 464 640 .
YAMAHA F 60 FETL 60 L 490 240 .
YAMAHA F 70 AETL 70 L 568 240 .
YAMAHA F 80 BETL 80 L 640 680 .
YAMAHA F 90 BETL 90 L 664 840 .
YAMAHA F 100 BETL 100 L 688 520 .
YAMAHA F 115 115 L 726 040 .


30.09.2016

SUZUKI
DF 2.5

..: 2.5

:
38 000 .TOHATSU
M 9.8

..: 9.8

:
93 000 .Copyright © Akvamotors.ru 2010 .