8(812) 703-26-40 

/

:


...

......

NISSAN MARINE
.........

............

...............

..................

C 25 2012
.....................

:

..
 
YAMAHA 2 CMHS 2 S 31 331 .
YAMAHA 3 AMHS 3 S 47 724 .
YAMAHA 4 ACMHS 4 S 62 080 .
YAMAHA 5 CMHS 5 S 72 847 .
YAMAHA 6 CMHS 6 S 98 455 .
YAMAHA 9.9 GMHS 9.9 S 122 220 .
YAMAHA 15 FMHS 15 S 123 287 .
YAMAHA 15 FMHL 15 L 128 234 .
YAMAHA 25 BMHS 25 S 166 258 .
YAMAHA 25 BMHL 25 L 171 205 .
YAMAHA 30 HMHS 30 S 172 660 .
YAMAHA 30 HMHS 30 S 184 785 .
YAMAHA 25 NMHOS 25 S 186 240 .
YAMAHA 25 NMHOS 25 S 186 240 .
YAMAHA 40VEOS 40 S 260 930 .
:

..
 
YAMAHA F 4 4 S 64 602 .
YAMAHA F 5 5 S 71 101 .
YAMAHA F 6 6 S 121 735 .
YAMAHA F 8 8 S 160 729 .
YAMAHA F 9.9 9.9 S 178 868 .
YAMAHA F 15 15 S 194 000 .
YAMAHA F 20 20 S 219 026 .
YAMAHA F 20 20 S 234 740 .
YAMAHA F 25 25 S 263 355 .
YAMAHA F 25 DES 25 S 278 390 .
YAMAHA F 40 FETS 40 S 409 340 .
YAMAHA F 40 FETS 40 S 453 766 .
YAMAHA F 40 FETL 40 L 458 713 .
YAMAHA F 50 50 L 464 630 .
YAMAHA F 60 FETL 60 L 490 238 .
YAMAHA F 70 AETL 70 L 568 226 .
YAMAHA F 80 BETL 80 L 640 685 .
YAMAHA F 90 BETL 90 L 664 838 .
YAMAHA F 100 BETL 100 L 688 506 .
YAMAHA F 115 115 L 726 045 .


23.10.2016

SUZUKI
DF 2.5

..: 2.5

:
38 000 .TOHATSU
M 9.8

..: 9.8

:
90 000 .Copyright © Akvamotors.ru 2010 .