8(812) 703-26-40 

/

:


...

......

NISSAN MARINE
.........

............

...............

..................

C 25 2012
.....................

:

..
 
:

..
 
HONDA BF 2.3 2.3 S 66 000 .
HONDA BF 2.3 2.3 L 72 000 .
HONDA BF 5 5 S 108 000 .
HONDA BF 6 6 S 118 800 .
HONDA BF 10 10 S 181 080 .
HONDA BF 15 15 S 198 000 .
HONDA BF 20 20 L 206 400 .
HONDA BF 20 20 S 226 800 .
HONDA BF 20 20 S 226 800 .
HONDA BF 20 20 S 226 800 .
HONDA BF 30 30 S 396 000 .
HONDA BF 30 30 S 411 600 .
HONDA BF 40 40 S 498 000 .
HONDA BF 40 40 L 528 000 .
HONDA BF 50 50 S 532 800 .
HONDA BF 50 50 L 559 200 .
HONDA BF 60 60 L 714 000 .
HONDA BF 90 90 L 846 000 .
HONDA BF 100 100 L 874 800 .
HONDA BF 115 115 L 1058 400 .
HONDA BF 150 150 L 1159 200 .


12.07.2020

HANGKAI
M 15

..: 15.0

:
63 000 .HANGKAI
M 9.8

..: 9.8

:
52 000 .HANGKAI
F 3.6

..: 3.6

:
16 480 .Copyright © Akvamotors.ru 2010